Медал "За майчинство" първа степен придружен с удостоверение от Президиума на Народното

 събрание №824 от 31 Х 1957 г. с печат и подпис на секретаря.Всичко е в оригиналния

 плик с държавния герб.        диаметър : 33 мм        дебелина : 3 мм