Закон за Българската народна банка. Закон за банките. Закон за гарантиране на влоговете в банките