Почетен знак на ГС на БСФС - златен, с Удостоверение