43 AGV Berg & Co 

Не е заточван виждат се всички маркировки. 

Номерата на щика и канията съвпадат.