Ειδοποιήσεις

Μπόνους Πάσχα 16 Απρίλιος 2021
Mobile application / Browser 4 Νοέμβριος 2020
Νέες λειτουργίες 1 Αύγουστος 2020

Προσφορές Δεύτερης Ευκαιρίας


Αυτή η λειτουργία στο σύστημα βοηθά τους πωλητές των δημοπρασιών, που έληξαν με πλειοδότηση.
Θα τους παραχωρείται η δυνατότητα να υποβάλλουν πρόταση για αγορά του στοιχείου στον δεύτερο πλειοδότη, αν ο νικητής αρνείται να ολοκληρώσει την πώληση.Η προσφορά θα είναι στην τιμή που εισήχθη από τον δεύτερο πλειοδότη.
Η αποδοχή της προσφοράς θα δημιουργήσει μια νέα δημοπρασία στο σύστημα, η οποία θα πιστοποιεί τη συναλλαγή. Σε αυτήν την περίπτωση, παραχωρείται η δυνατότητα δημιουργίας φορτωτικής με έκπτωση και ανταλλαγής σχολίων αξιολόγησης σχετικά με τη νέα πώληση.


Παρομοίως με την παραπάνω λειτουργία, παραχωρείται δυνατότητα και για υποβολή πρότασης στον πρώτο πλειοδότη ολοκληρωμένης δυμοπρασίας με δεσμευμένη τιμή που δεν έχει επιτευχθεί.
Η προσφορά θα είναι στην τιμή που εισήγαγε ο χρήστης κατά τη συμμετοχή του στη δημοπρασία. Και πάλι, η αποδοχή της προσφοράς θα δημιουργήσει μια νέα δημοπρασία στο σύστημα η οποία θα πιστοποιήσει την πώληση.


Κάθε προσφορά ισχύει για 48 ώρες.